Gorące tematy: Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
960 postów 15774 komentarze

Od rodziny do cywilizacji

Krzysztof J. Wojtas - Zainteresowania z różnych dziedzin. Wszystko po to, aby ustalić wartości, jakimi warto się kierować w wyborach.

Cywilizacja Polska a ... Rosja

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Temat równie trudny jak ten odnoszący się do Żydów.

   O ile jednak można w tym pierwszym przypadku odnosić się do nacji będącej nosicielem cech cywilizacyjnych, to tu różnice są cywilizacyjne, a nie narodowościowe; Rosjanie przynajmniej w swej podstawowej masie – to wspólne, słowiańskie korzenie. Niekiedy brak możliwości rozróżnienie (na naszych wschodnich krańcach) jakichś cech odmiennych. To drzewo mające wspólne korzenie, ale odrębne pnie, a do tego chyba nastąpiło jeszcze szczepienie, co powoduje, że i owoce są różne.

 
Tak więc, przy wspólnej genetyce można mówić o zmianach następujących poprzez wpływy odrębnych cywilizacji, a których nosicielem ideowym jest struktura społeczna w wielu przypadkach utożsamiana z państwem. Polska tradycja, to Rzeczpospolita, gdzie struktura państwowa obejmuje tylko część funkcji. Rosja – to państwo, gdyż struktura hierarchiczna ZAWSZE dąży do objęcia swym wpływem wszystkich dziedzin życia.
 
Tradycje słowiańskie to struktury plemienne, niekiedy łączące się we wspólnotę interesu w większe związki i ekspandujące z racji zagrożeń – choćby poszukiwaniem nowych siedzib przy zmianie klimatu, czy innych zjawisk. Jednak struktury te rozpadały się po zaniku czynnika zagrożenia.
To ważne zjawisko: hierarchiczność charakteryzuje się utrzymywaniem (dziedziczenie) struktur, gdy egalitaryzm tworzy struktury celowe.
 
Tworzenie się państwowości słowiańskich przypada na zbliżony czas – koniec pierwszego tysiąclecia po Chrystusie. W Polsce ten proces wyłaniania się odrębnej struktury organizacyjnej zakończył się pod koniec XIV wieku utworzeniem Rzeczypospolitej.
Ruś miała przerwę rozwojową wynikającą nie z naturalnych przetasowań, a spowodowaną najazdem mongolskim, który faktycznie spowodował ich likwidację. Dalszy rozwój zawierał dużą domieszkę wpływów wschodnich.
Księstwo Moskiewskie nie było początkowo istotnym elementem rozwoju struktur organizacyjnych ziem ruskich, ale z czasem, korzystając z dogodnych warunków stało się takim centrum wchłaniając pozostałe tereny i podbijając (wyzwalając) chanaty tatarskie.
Zakończenie procesu konsolidacji można wiązać z powstaniem opryczniny.
 
Ten proces godny jest zaznaczenia i wyjaśnienia, gdyż w sposób istotny i jednoznaczny ukierunkował przyszłą Rosję rozwojowo odcinając ją od wcześniejszych korzeni. Można by rzec, nawiązując do pierwszych sformułowań tego tekstu, że nastąpiło „szczepienie” na pniu ruskiej państwowości.
Porównać zaś to można (i należy) z chińskimi zmianami w państwowości – wprowadzeniem systemu mandaryńskiego.
O ile jednak w Chinach mandarynami zostawali ludzie wykształceni, po zdaniu egzaminów kwalifikacyjnych, to w Rosji pozycja w strukturze administracyjnej związana była z uległością względem cara. Specyficzna odmienność rosyjska rzutująca na charakter tego państwa, a co dalej jest dla Rosji symptomatyczne.
Efektem zaś jest to, że rosyjski centralizm rozwijał się wokół carskich zainteresowań, a te związane były z utrzymaniem władzy – czyli wszelkimi strukturami siłowymi. Nadrzędność władzy jest wpisana w model rozwojowy. Także wszelkie formy jej sprawowania.
 
Wskazany element jest podstawowym czynnikiem różniącym mentalność polską od rosyjskiej. Z czasem, po wielopokoleniowym „wdrażaniu” stał się wyróżnikiem różnic narodowych.
 
Kontakt cywilizacyjny, już z elementami tu wskazanymi, miał miejsce pod koniec XVI w. W Rosji wystąpił czynnik sprzeciwu wobec tak dalece rozwiniętego zamordyzmu, a przykład sąsiadującej Rzeczypospolitej był wielce pouczający. Przy istotnych różnicach – zauważalna była polska ekspansja, co akurat wiązało się z czasem smuty, czyli zawirowaniami na szczycie rosyjskiej władzy.
Niewiele brakowało do przyjęcia polskiego modelu rozwojowego. Przeszkodą stał się katolicyzm z którym RP przegrywała ideą cywilizacyjną. Polska wchodziła w stan marazmu, gdy Rosji udało się skonsolidować i rozpocząć ekspansję.
 
Ewenementem w dziejach naszych stosunków jest czas sowietyzmu, który nie tyle dążył do narzucenia swojego modelu cywilizacyjnego, co do fizycznego zniszczenia przeciwników, a Polskiej odmienności w sposób szczególny.
Obecnie wracamy na normalne tory konfliktu cywilizacyjnego. Należy wszak pamiętać, że w dalszym ciągu judaizm ma duże wpływy zarówno w Rosji jak i (zwłaszcza) w Polsce.
 
Jaki jest stan obecny?
Po zakończeniu judeo-komunistycznego eksperymentu, Rosja pod rządami Putina zaczęła wracać na swe normalne tory rozwojowe. Pamiętać jednak należy, że są tam ludzie, którzy dostrzegają, że zarówno „carski” model rozwojowy jak i żydo-komunistyczny – dochodziły do granic swych możliwości, co było przyczyną zapaści – niezdolności do przeciwstawienia się zaistniałym zagrożeniom (wojna w pierwszym przypadku, rozpad demoludów w drugim).
Rozpad bloku sowieckiego podważył moralność Rosjan. Byli przygotowywani do pełnienia roli nadzorców systemu – wielce zresztą korzystnego dla większości państw ich sfery wpływów. Podróżując po tych krajach można dostrzec pozostałości zdewastowanej infrastruktury. Podobnie zniszczone zostały struktury społeczne. Rosjanie nadzorowali system szkolnictwa, opieki zdrowotnej, zabezpieczeń społecznych (emerytury). Kontrolowali też gospodarkę.
Najlepszym przykładem zapaści strukturalnej jest Ukraina; co pozostało po wyłączeniu się tego kraju z rosyjskiej strefy wpływu?
 
Jak ocenić działania Putina na tym tle?
Na pewno zablokował dalsze niszczenie struktur siłowych – utrzymał zdolność do riposty w przypadku ataku, a nawet nadał im dodatkowe walory.
W dziedzinie gospodarki – wyraźnie dążył do rozwoju, gdzie istotną rolę miał spełniać system oligarchiczny. Tu trzeba zaznaczyć, że gospodarką zarządzali oligarchowie żydowskiego pochodzenia. Putin szybko pozbył się tych, którzy próbowali być samodzielni – pozostali tylko podporządkowani władzy centralnej.
Wydaje się, że dalszym zamierzeniem było dążenie do stworzenia własnej oligarchii kierującej się (przy dużych korzyściach własnych) celami wspólnotowymi.
Widać jednak, że ten plan natrafił na blokady; Rosjanie są zbyt wyalienowani ze społeczeństwa przy dążeniu do własnych korzyści, aby spełniać tę rolę. Cywilizacyjny element – posłuszeństwo względem władzy i traktowaniu niższych w hierarchii przedmiotowo, jest tu barierą trudną do przekroczenia. Wydaje się, że Rosja ponownie doszła do bariery rozwojowej i przyszłość nie wydaje się zbyt prosta. Wyraźnie potrzebny jest nowy impuls rozwojowy.
Niewątpliwie kierunkiem jest stworzenie rodzimej oligarchii. System oligarchiczny jest u nas postrzegany jako „zło”. To dlatego, że traktowany jest jako wynaturzenie demokracji – przechodzenie od egalitaryzmu w hierarchiczność.
Może być jednak odwrotnie – może to być przejście od systemu scentralizowanego w pogłębiającą się demokrację. Ta droga wydaje się jedynym sensownym wariantem dla Rosji.
(Na marginesie. W Indiach istniało szereg niemonarchicznych organizacji życia społecznego. Większość miała oligarchiczny charakter, gdzie decyzje podejmowane były w określonym kręgu – nawet forma spotkania miała taki charakter. Niektóre z tych struktur, czyli rodzaj republiki , przetrwały i 1000 lat. Znane są plemiona Liczczhawich, Bhodżów, czy Andhaków utrzymujących takie „niewedyjskie” formy władzy. Ciekawostką jest, że „krąg” decyzyjny mieli także „lisowczycy”).
 
Stan Rzeczypospolitej jest w pewnym stopniu lustrzanym odbiciem sytuacji w Rosji. Także poszukiwana jest idea rozwojowa. Sugerowana tu idea Cywilizacji Polskiej (jedyna rozsądna) nie jest jeszcze powszechnie akceptowana, aczkolwiek działania w tym kierunku są akceptowane przez społeczeństwo, czego dowodzi wzrastające poparcie PiS, partii  realizującej sporo z tej wersji rozwojowej.
Podobną rosyjskiej blokadę rozwojową stanowią Żydzi, którzy w Polsce samozwańczo przyznali sobie rolę elity i blokują możliwość tworzenia się elit narodowych. Różnica jest w tym, że Polska ma materiał na elity i szybko ona powstaną, gdy tylko przestaną istnieć bariery ograniczające. U Rosjan występuje brak takich potencjalnych elit.
 
Czy istnieje możliwość współpracy?
Trudny temat, gdyż dla Polaka tylko równy status jest gwarancją współpracy. Rosjanie dążą do nadrzędności i nawet widząc korzyści systemowe z polskich rozwiązań nie są skłonni ich przyjąć, póki nie będą widzieli korzyści dla siebie. A od słabszego nie przyjmą żadnego wzoru.
Obecnie, tylko częściowo winiąc za to sankcje nałożone na Rosję (bo są już możliwości współpracy z innymi regionami), poziom życia w Rosji (nawet w Moskwie) jest około 30 % niższy niż w Polsce. A jakieś 10 lat temu w regionie moskiewskim te poziomy były zbliżone. Do tego należy zauważyć zmniejszające się dysproporcje między poziomem życia w dużych miastach (w Polsce) i zwiększające się w Rosji.
Kontakty nie dotyczą „dolnych stanów” społeczeństwa, a raczej przynajmniej „średnich”. Stąd wzajemne oceny mogą się istotnie różnić indywidualnie zwłaszcza, że znacznie zmniejszyła się ilość kontaktów wzajemnych.
Im wyższy poziom życia w Polsce i im bardziej rozwinięta struktura (także społeczna) tym większe perspektywy współpracy. Biorąc zaś pod uwagę, że czynnik militarny dla Rosjan ma duże znaczenie – rozwój Trójmorza jako struktury alternatywnej, także militarnie, też ma duże znaczenie.
 
Sensowna perspektywa rozwojowa – to tworzenie się oligarchicznej struktury w Rosji i egalitarnie wyłanianej elity w Polsce. Przy wzajemnym dystansie – jakieś zbliżenie może nastąpić w perspektywie kilkudziesięciu lat. Cywilizacje liczą czas w pokoleniach; trzy pokolenia (75 lat), to czas istotnych i dostrzegalnych przemian. 25 lat (pokolenie) daje już zmianę trendów.
Wiadomo zaś jedno: łatwiej zmienić żonę niż sąsiada. A Rosjanie są naszymi sąsiadami.

KOMENTARZE

 • Dlaczego
  Polska ma potencjalne elity , a w Rosji ich brak? Z osiągnięć jednej i drugiej strony w wielu dziedzinach nie tylko nauki, wynika chyba coś innego. Sądzę, że Rosjanie , przynajmniej byli jednak lepiej wykształceni niż Polacy.
 • @zadziwiony 13:40:33
  I sądzę, że wciąż są. Tam kształcą, u nas dają dyplomy.
 • A jeszcze co do elit.
  W Rosji faktycznie są fascynujące spory na tematy geopolityczne, ideologiczne, cywilizacyjne. A u nas? Żadnych poważnych polemik. Niewielu samodzielnie myślących i niezależnych polemistów.
 • @Wican 13:43:36
  w uzupełnieniu i potwierdzeniu https://pl.sputniknews.com/swiat/201711236777427-Ranking-BRICS-rosyjskie-uczelnie/

  https://gloswschodu.org/artykuly/rosja/ranking-uczelni/najlepsze-uniwersytety-na-swiecie
 • @zadziwiony 13:40:33
  W wielu dziedzinach mają kadry i to bardzo dobre, ale niech Pan zwróci uwagę na scysje jakie tam mają miejsce. Niedawno Putin odnosił się do takich lokalnych watażków, co to sami w złocie, a ich pracownicy nie bardzo mieli co jeść.
 • @Wican 13:46:20
  Tu jest blokada ze strony obecnych "elyt", które przecież chcą "aby było tak jak było".
 • @Krzysztof J. Wojtas 14:59:16
  Nie wiem czy w Rosji poziom życia klasy średniej (w miastach) jest niższy niż w Polsce.
  Byłem w Rosji kilkanaście lat temu, ale ledwie, że w Kaliningradzie i wydawało mi się wówczas, że żyliśmy na takim samym poziomie.
  A dziś?
  Trzeba by było tam być, podróżować po Rosji, być w wielu jej zakątkach, w wielu miastach.
  Przy jej bogactwach i możliwościach wydaje mi się, że Rosjanie są w lepszej sytuacji i bardziej od nas zamożni.
  Ale może się mylę.
  Trzeba by tam znowu pojechać i przyjrzeć się z bliska.
  Dobrze że poruszył pan ten temat.
  Warto byłoby go kontynuować.
 • @Oświat 15:08:26
  Moje uwagi związane ze stopą życiową dotyczą rozmów we wrześniu br. Chodziło o porównanie cen np. mieszkania, żywności itd.
 • @Krzysztof J. Wojtas 15:19:19
  Warto nadmienić, że do Kaliningradu z Olsztyna czy Gdańska kursuję autobusy kilka razy w tygodniu. Można z rana wyjechać i wrócić wieczorem. Zapewne jest też autobus z Warszawy do Kaliningradu, co można sprawdzić w Internecie.
  Ruch na ścianie północno wschodniej w obie strony jest dosyć duży.
  Teraz wizy można załatwić drogą elektroniczną.
  Może ktoś z Neonu zorganizuje wycieczkę do Leningradu? Tam jest co zwiedzać.
  Proszę tylko nie szpiegować, na rzecz Rosji, Iranu czy Chin, bo zamkną jak M. Piskorskiego.
 • @Oświat 15:22:41
  Neon i organizacja - dawno mnie Pan tak nie rozbawił.
 • @Krzysztof J. Wojtas 16:40:23
  A co, pożartowań nie wolno?
 • Pozdrawiam
  5*
 • @ Autor
  Na sam widok tytułu wpisu niektórzy mogą dostać drgawek jak makrela.
  A może nawet zaczną wierzgać...
  Aż bez czytania dałem 5* ;-DDD

  Ukłony
 • @ Autor, All
  "Różnica jest w tym, że Polska ma materiał na elity i szybko ona powstaną, gdy tylko przestaną istnieć bariery ograniczające. U Rosjan występuje brak takich potencjalnych elit."

  Sam nie wiem...
  Oni mają przynajmniej własny przemysł zbrojeniowy i armię co daje radę. Występy kaspijskiej marynarki jeziornej przeciwko "państwu" islamskiemu to taki mały obrazek z tego tematu.
  Myślę, że przemysł zbrojeniowy i armia to może być dla Rosji jakieś źródło elit.
  W Polsce zostały chyba tylko Lasy Państwowe...
 • @Jasiek 17:32:22
  To nie tak.
  Perspektywy rozwojowe występują przy spłaszczaniu dochodów.
  Kilka lat temu, chyba w ramach Klubu Wałdajskiego, przekazano Putinowi informacje wskazujące, że podział dochodów jest gorszy niż tuż przed I W Ś.

  Ponoć nastąpiło duże pogorszenie od tego czasu.....
 • @Jasiek 17:32:22
  Panie Jaśku, więcej optymizmu !
 • Co łączy Rosję i Polskę od ubiegłego wieku?
  Ano to, że i Rosję i Polskę zamordował - czarci pomiot - właśnie w ubiegłym wieku. Obecnie i rosyjski Frankenstein i polski Frankenstein podtrzymywane są przy życiu na tyle - na ile jest to zgodne z obowiązującym etapem mądrości - i nic więcej. Nic - poza taką a nie inną demografią.
 • @Janusz Kamiński 17:00:14
  Kamiński! Teraz już wiem dlaczego piszesz notki o 4:30 :)
  Przez całą noc chlejesz i oglądasz pornosy (Danusia już cię nie wpuszcza do małżeńskiego łoża?)

  A może byś napisał recenzję "Malowanego Ptasiora"? Premiera już była a ty jako znawca żydowskiej kinematografii jesteś w te klocki niezły, starczy przypomnieć antypolski gniot "Ida". Zabłysnąłeś wtedy tak, że nawet tow.Targalski się wypiął i śmiał się ciebie cały internet.

  To co? Kiedy recenzja "Ptasiora"?
 • @maricus 17:46:39
  Strasznie trudne zadanie w moim stanie umysłowym, na który wpływ mają:

  Obce wojska w Polsce (wg Grygucia to już tzw "Nowy Wschód" lub "Rejon Wisły"), 447, IPN, 1066, GMO, ZUS, PIT, brak suwerenności monetarnej, w zasadzie śmierć demograficzna narodu, brak własnego wojska, sądów, przemysłu, ostatnio pojawił się pegasus jakby było mało...

  W sumie to tak wracając do tematu Rosji i Cywilizacji Polskiej, to różnica jest taka, że Rosja pomimo błędów i wypaczeń jakoś jest.

  CP miała się chyba lepiej za czasów.... CCCP ;-(

  Ale uprzejmie dziękuję za odpowiedź na mój komentarz.

  Ukłony
 • @Jasiek 17:32:22
  Z tymi Lasami Państwowymi jako potencjalnym źródłem elit walnąłeś jak gołąb na parapet, podejrzewam że to wynik nieznajomości tematu ... więcej materiału na elity to nawet w zomo było.
 • @ Powtórze wpis ,, bo w temacie ,, jaki zamiescilem u autora ,,bezmetki,,
  Nie bardzo rozumiem przeslanie artykulu,wiec moze autor w paru slowach wyjawil by nam swe motywy ktore spowodowaly ze z taka troska zajmuje sie iloscia samobujstw w Rosji Osiobiscie uwazam ze wpis autora jest denny i zle swiadczy o kondycji autora .Zaczol bym od tego ze jest taki art ,, Rosja najwieksza grabiez XX w,, Bodajze w nim wymienia sie sume 500 miliardow dol ktore wyprowadzono z Rosji do bankow USA. Przyznasz autorze ze gdyby nie ta kradziez i zaplanowany upadek wszystkich obszarow życia gospodarczego to tych samoójstw bylo by na pewno mniej. Jasne ze bylo by lepiej gdyby Rosja nie wydawala np na zbrojenia i pieniadze szly na cele socjalne ale wtedy plan tego pana od ,,Wielkiej szachownicy ,,na pewno juz by zostal zrealizowany,ciekawe autoze jak ty bys zazadzał ograniczonymi srodkami Rosji na miejscu Putina. USA nigdy nie miala wojny na swym terytorium a wrecz zarabiala na wojnach czesto je wywolujac ,dolar rozliczeniowy pozwalal okradac wszystkie narody ziemi wiec sila zeczy poziom zycia jest tam wyzszy. Warunki zycia w Rosji tez sa inne ze wzgledu na klimat wiec Rosja i tym samym rosjanie maja cieżej.Ale po co zajmowac sie Rosja czy autor nie slyszal ze w polsce sa ukrywane liczby samobujstw i statystyki na ktore sie powolujesz sa falszywe ,czy wiesz autorze ilu rolnikow popwelnilo samobójstawa w Polsce. Czy ten artykoł autorze ma na celu uzmyslowienie polaką ze w Polsce ktorej de fakto niema jako suwerenne panstwo nie jest tak zle bo w Rosji jest gorzej a moze autorze napiszesz o nadmiernej umieralnosci polakow z powodu nie alkocholu jak wymieniles w stosunku do rosjan ale trujacej zywnosci jaka chca zdepopulowac Polskę, a moze tez napisz o najwiekszej ilosci wiezniuw jaka jest w usa albo o 50 milionach obywateli USA zyjacych z kartek zywnosciowych. Wypadalo by wiec zachowac miare . Unia Europejska pozbawila Polske suwerennosci, gdy tymczasem Rosja Jakos zachowuje wzgledna suwerennosc wiec ma przynajmniej szanse oprzec sie proba jej zniszczenia .Polska juz nic zrobic nie moze by zatrzymac proces dezintegracji chyba ze z Rosja za jakis czas. Wracajac do samobójstw . Moze też napisz jaka bedzie przewidywalna liczba samobójstw w USA gdy Rosja swym parasolem atomowym ochroni odejscie innych panstw od dolara uniemozliwiajac tym samym finansowanie gospodarki i socjalu USA pieniadzmi z kradziezy. innych narodow
 • @Drab61 23:12:42
  "Z tymi Lasami Państwowymi jako potencjalnym źródłem elit...."

  "Akcent" był raczej na to, co zostało w polskich rękach.
  Ale wiem o co chodzi.

  "...walnąłeś jak gołąb na parapet..."

  Dobre ;-DDD

  Pozdro!
 • @Krzysztof J. Wojtas 14:59:16
  A to prawda. Ale sądzę, ze nie tylko. Są w Polsce światłe umysły, acz wytresowane. Stosują autocenzurę. Polityczna poprawność zabija prawdziwą debatę.
 • @Krzysztof J. Wojtas 15:19:19
  Zgadzam się. Średnio może wyjść, że mamy zbliżony poziom, ale jak wiadomo, statystyką wiele bzdur można uzasadnić. Mają trochę miliarderów to i statystyka może mylić. I nie chodzi mi tylko o ceny, bo należaloby je porównać do zarobków. W
 • @Jasiek 17:32:22
  I jednak mają też tzw. ":siłowików", którzy myśla propaństwowo. W Polsce wywaliłbym na zbity pysk (o ile byłoby to możliwe) każdego żołnierza (a zwłaszcza oficera), który salutował Misiewiczowi.
 • @jan 23:37:24
  Trochę pobocze tematu.
 • @Krzysztof J. Wojtas 08:44:04
  Jak pan ocenia, jaka jest proporcja miedzy tymi, którzy chcieli by dobrych sąsiedzkich czy nawet sojuszniczych stosunków z Rosją, a tymi którzy wciąż są przekonani, że Rosja to całe i zło tego świata i jedynie zachód z Ameryką jest w stanie nas od tego zła chronić?
 • @Krzysztof J. Wojtas 08:44:04
  Co do elit.
  U nas przeważają ilościowo i być może jakościowo elity, które by chętnie dalej kradły i rozwalały Polskę.
  Tych którzy poświęciliby swoją pracę na rzecz wspólnego dobra, odbudowy i rozwoju Polski jako państwa suwerennego jest bardzo niewielu i niemal, że są niewidoczne.
  W Rosji pod tym względem raczej jest odwrotnie.
  Tam wydaje się, że takie pro państwowe elity mogłyby przejąć władzę z chwilą zejścia ze sceny politycznej Putina.
  Kto u nas po Kaczyńskim?
  Szydło, Duda, Morawiecki, Ziobro, Braun?
  Ktoś z PiS czy raczej z Koalicji Obywatelskiej?
 • @Jasiek 03:25:40
  "Lasy Państwowe" trudno określić czymś co "zostało w polskich rękach", jest to raczej własność grupowa tzn. całość pożytków z niej płynących (a jest to 1/3 terytorium kraju) płynie w całości do wąskiej grupy osób bezpośrednio nią zarządzającej. Reszta Polaków ma tyle z lasów że sobie może grzybów nazbierać, a i to nie zawsze ...
 • @Oświat 10:48:30
  Moim zdaniem : 80 : 20.
  Te 20 % to głównie "elyty".
 • @Oświat 11:02:22
  W Rosji wspierających państwo jest dużo, ale kandydatów na przywódców mało.

  U nas - Szydło , Morawiecki, na pewno nie Duda, Braun - nie ośmieszaj się Pan. Myślę, że jest kilkoro mających kwalifikacje etyczno- światopoglądowe, ale nie wiem, czy mają świadomość technicznej strony zarządzania.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930