Gorące tematy: Wybory 2020 Ryszard Opara: „AMEN” Dyżury administratorów RSS Kontakt
Uwaga! Wygląda na to, że Twoja przeglądarka nie obsługuje JavaScript. JavaScript jest wymagany do poprawnego działania serwisu!
1037 postów 16786 komentarzy

Od rodziny do cywilizacji

Krzysztof J. Wojtas - Zainteresowania z różnych dziedzin. Wszystko po to, aby ustalić wartości, jakimi warto się kierować w wyborach.

Rzeczpospolita czy Polin. Porównania

ZACHOWAJ ARTYKUŁ POLEĆ ZNAJOMYM

Najbardziej denerwujące w różnorakich dyskusjach jest wyrażane przez zdecydowanych antysemitów przekonanie, że żyjemy w Rzeczypospolitej.

 
Tymczasem nawet fragmentarycznie analizując sytuację i to bez zbytniego podpierania się statystykami widać, że żyjemy w POLIN.
Dlatego nie tyle chcę przedstawiać pełny pogląd w tej sprawie (chociaż wskazanie podstawowych zależności jest konieczne), co raczej podzielić się obserwacjami wskazującymi kierunki zachodzących zmian.
Chcę też zaznaczyć, że nie zamierzam tu uprawiać totalnej krytyki istniejącego układu społecznego w którym Żydzi pełnią rolę elit. To dlatego, że nawet przy najbardziej niechętnej Żydom narracji nie wolno zapominać, iż od 75 lat mamy stan pokoju pozwalający na w miarę dobre życie. Ostatnio – można mówić o wręcz idyllicznych stosunkach społecznych – chyba największego dobrobytu od setek lat.
Tak jak jeszcze niedawno mówiło się o Pax Americana, to biorąc pod uwagę rolę Żydów – równie właściwym jest określenie Pax Judaica.
Czym zatem różni się Polin od Rzeczypospolitej, że powstają różnice w ocenach?
Podstawową kwestią jest hierarchiczność Polin, przy egalitaryzmie Rzeczypospolitej. Wszelkie dalsze sprawy wynikają z tej konstatacji.
Hierarchiczność pojawiła się w Polsce wraz z prawem uchwalonym przez Sejm w 1505 roku (Statut Łaskiego), gdzie ustanowiono przynależność do stanu szlacheckiego „z urodzenia”. Efektem było pojawianie się wśród elity jaką była szlachta coraz więcej osobników nieprzygotowanych do pełnienia tej roli, a co doprowadziło z czasem do upadku Rzeczypospolitej – wszak pełnienie roli elity nie zależało od walorów, a było przynależne „z urodzenia”. Z czasem element niedostosowany, niezdolny do pełnienia elitarnej roli w strukturze społecznej staje się na tyle wpływowy, że doprowadza do degeneracji systemu.
Postawiłem już wcześniej tezę, że każdy system społeczny o hierarchicznym charakterze zostanie opanowany przez strukturę gromadnościową, a taką jest społeczność żydowska, która z racji religijnych dąży do uzyskania kontroli nad światem.
Ten proces został uruchomiony i jest tylko kwestią czasu uzyskanie końcowego efektu. Początek dała działalność Jakuba Franka. Z czasem pojawiły się też inne okoliczności sprzyjające (współpraca z zaborcami).
Stan obecny jest pełną realizacją doktryny żydowskiej, a wszelkie meandry opierają się na zasadzie, że „raz zdobytej władzy nie oddamy nigdy”.
Po wojnie środowiska żydowskie wyeliminowały pozostałości polskich elit zajmując ich miejsce. To, że odbyło się to pod hasłami rewolucji społecznej – to tylko kwestia wykorzystania istniejących okoliczności. Brutalność działań wynika w takim wypadku z zasady, że konflikty cywilizacyjne nie mają moralnych ograniczeń.
Obecnie wmawia się społeczeństwu, że nastąpiło demokratyczne przekazanie władzy. Tyle, że poza pustosłowiem to twierdzenie nie ma żadnej treści. Wszystkie istotne stanowiska społeczne zajęte są przez przedstawicieli mniejszości żydowskiej, ale o Polin świadczy nie sam ten stan rzeczy, lecz to, że zablokowana została możliwość przejmowania tych stanowisk przez Polaków. Szerzej – ludzi uzdolnionych do ich sprawowania wobec konieczności sprostania pojawiających się wyzwaniom.
Doskonale wiadomo o „szklanym suficie” przez który można tylko oglądać te najwyższe stanowiska. Te obsadzane są wyłącznie przez „swoich” – typowy przejaw hierarchiczności – istnienie kasty sprawujących władzę.
Ten stan rzeczy dotyczy w szczególności środowisk prawniczych – dzięki nim istnieje skuteczna kontrola społeczeństwa. Dotyczy to zarówno prokuratorów jak i sędziów. Umożliwia też nadanie specjalnego statusu całemu środowisku praktycznie wyłączonego z podlegania prawu – dowodzą tego wydawane wyroki, gdzie jeszcze w pierwszej instancji pojawiają się wyroki skazujące, ale już w apelacji następuje uniewinnienie i to bez żadnego oglądania się na reakcje społeczeństwa.
Inne dziedziny to dostęp do wszelkiego rodzaju reglamentowanych dóbr. Choćby sprawa kształcenia, kiedy to „za komuny” istniała pula miejsc rektorskich dla studentów.
W tamtym czasie dotyczyło to dostępu do mieszkań, zwłaszcza w dużych miastach, które miały znacznie lepsze zaopatrzenie niż pozostałe regiony. To reglamentacja przy zameldowaniu, ale i przydział lokali komunalnych z niskim czynszem. W efekcie kilkudziesięcioletniej polityki osiedleńczej środowiska żydowskie mają przewagę w dużych ośrodkach miejskich.
Oczywiście oprócz zamieszkania istniał też „przydział zadań”. Środowiska żydowskie dominowały w środkach przekazu, kulturze i sztuce (także wysoko dofinansowywanej), ale też administracji w różnorakich instytucjach publicznych. Zazwyczaj są to funkcje nie zawsze „topowe”, ale pozwalające na istotne wpływy, czyli to, co określane jest jako „deep state”.
Czy coś się zmieniło w chwili obecnej?
Jak na razie są to tylko próby, a o zaciekłości sporu – gdzie bez żadnego skrępowania lansowana jest zasada, „aby było tak jak było” – świadczy blokowanie jakichkolwiek zmian w sądownictwie, a gdzie wykorzystuje się po temu struktury UE, czy naciski ze strony USA, bądź Izraela.
Czy i czego można się spodziewać w krótkiej (kilkuletniej) perspektywie czasowej?
Zagrożeniem dla obecnej struktury władzy nie są ruchy oddolne społeczeństwa. Nietrudno zauważyć jak łatwo przychodzi ich spacyfikowanie, a im ostrzejsze wystąpienia, tym zdanie łatwiejsze.
Zagrożeniem są raczej tarcia wewnątrz struktury władzy, gdyż te istotnie ją osłabiają.
Mamy też czynniki demograficzne – starzenie się również tej populacji, co wiąże się z koniecznością zapewnienia im przywilejów – choćby emerytalnych. Np. w Warszawie zużyciu ulegają zasoby mieszkaniowe. Należałoby je odnawiać, ale trudno przeznaczyć tak duże środki na ten cel. A starsi ludzie nie chcą zmieniać swoich przyzwyczajeń.
Wieloletnie stawianie „na swoich” doprowadziło do pełnego opanowania uniwersytetów, ale nastąpił też spadek poziomu nauczania, a na studia poza granicami nie wszystkich stać. Dotyczy to też szczebla średniego.
Dostępność dóbr materialnych wyeliminowała czynnik lepszego zaopatrzenia i wielu ludzi przestało interesować się mieszkaniem w mieście – wygodniej jest żyć poza miastem, a rozwój transportu pozwala na szybki dojazd do centrum.
Ten stan rzeczy powoduje „wyjście” z miasta najbardziej dynamicznej warstwy, która płaciła najwyższe podatki. I jeszcze jeden czynnik – miasto starzejąc się zwiększa zapotrzebowanie na usługi. Ich cena rośnie, co zmniejsza dystans dochodowy emerytalnej elity i reszty społeczeństwa.
Przedstawione procesy nasilają się pod rządami PiS, gdzie kierunkiem jest równomierny rozwój także terenów dotąd zaniedbanych, co zmniejszyło napływ ludności z interioru do lansowanych jeszcze przez PO centrów – rzekomych „lokomotyw rozwoju”.
Podobną rolę spełnia 500+ i podwyższenie płacy minimalnej.
Można się spodziewać dalszej egalitaryzacji życia społecznego ze znacznym ograniczeniem (relatywnym) przywilejów dotychczasowych elit. Być może celem „sprawujących władzę” jest pozbycie się mniej znaczących środowisk, zwłaszcza emerytów, którzy stanowią rosnące obciążenie systemu. Społeczeństwo polskie nie jest w stanie utrzymać tej rzeszy darmozjadów z wysokimi aspiracjami. Także sposób zarządzania państwem wymaga zmian, a dotychczasowe elity nie mają po temu stosownych zdolności ograniczony napływ nowych kadr.. Jak się mówi: „ z pustego i Salomon nie naleje”.
Degeneracja elit – dotyczy każdego systemu (hierarchicznego) w którym , z natury rzeczy, zablokowany zostaje dopływ „świeżej krwi”. Efektem są albo głębokie przemiany dostosowawcze, albo wręcz zmiana systemu.
Czy wskazane trendy prowadzą do przemiany Polin w Rzeczpospolitą?
Istnieje szereg wątpliwości. Na razie są to drobne ustępstwa, które nie naruszają systemu. Dalej mamy partiokrację. Dalej brak referendum, którego wyniki byłyby obligatoryjnie wdrażane, czyli brak wpływu Narodu na istotne wyzwania.
Dalej też brak wpływu na sądownictwo, a proponowane zmiany mają charakter kosmetyczny. Konieczny system wyboru sędziów i wprowadzenie sędziów pokoju.
Brak kryteriów obsadzania najwyższych stanowisk itd. (Zaznaczam, że kryteria te nie powinny zawierać czynnika etnicznego, a jedynie wskazywać walory merytoryczne). A bez tych i szeregu innych zmian – nie ma co wspominać o powrocie do idei Rzeczypospolitej. Warto dostrzec, że bez ingerencji zewnętrznej przemiany mogłyby nastąpić samorzutnie, gdyż obecne stadium rozwojowe świadomości społecznej do takiego modelu dąży.
Na koniec chcę zwrócić uwagę na od niedawna zauważalny trend społeczny – upodabnianie się elitarnych postaw środowisk polskich i żydowskich.
Na czym to polega?
Na pewnej niefrasobliwości (z chyba pozytywnym smaczkiem) tych środowisk.
„Za komuny” jedynie młodzież żydowska miała dostęp do pewnego standardu życia – rodzaju poczucia się obywatelem świata. To ludzie bardzo dobrze wykształceni, znający kilka języków i mający zasoby finansowe, bądź zaplecze materialne pozwalające na przebywanie w różnych regionach świata, a bez konieczności podejmowania stałej pracy zarobkowej.
Ta grupa pomieszkiwała w różnych regionach poznając je i ich kulturę, by dopiero z czasem przyjmować jakieś stanowiska – i to mając spore doświadczenie i obycie.
Obecnie zanikła bariera granicy. Także znajomość języków i środki finansowe są dostępne na podobnym poziomie. Możliwe jest podejmowanie okresowych zajęć pozwalających na utrzymanie – praca świadczona przez internet. Owszem, Żydzi mają większe możliwości, ale też w ich środowisku występuje więcej ograniczeń (mentalnych).
Można powiedzieć, że jest to przyszła elita, jeśli po powrocie do kraju podejmą się pracy na rzecz społeczeństwa. W warunkach chęci służenia całemu społeczeństwu nie jest istotna przynależność etniczna – liczy się chęć pracy i kwalifikacje.
Drugi element zaznaczony w poprzedzającym fragmencie. Chodzi o zasoby finansowe lub zaplecze materialne.
Taką rolę pełni nie tylko pieniądz i rodzinny stan posiadania, ale także cała infrastruktura społeczna. To, że można powrócić do kraju i zastać tam warunki umożliwiające funkcjonowanie – czyli znaleźć pracę, mieszkanie, nawiązać kontakty środowiskowe itd. na godziwym poziomie. Jest to środowisko umożliwiające powrót, ale też tworzące poczucie więzi.
W zasadzie taka sytuacja (podobna) była pod koniec lat siedemdziesiątych poprzedzających zryw Solidarności. Na innym poziomie świadomości – ale podobna.
Zabezpieczenie socjalne było na dużo niższym poziomie, ale sam fakt, że w kraju zawsze znaleźć można było zatrudnienie pozwalające przeżyć - stanowiło ważny czynnik poczucia wspólnoty. Do tego szereg świadczeń – szkolnictwo na niezłym poziomie, dostęp do opieki zdrowotnej itd.
Obecnie sytuacja jest zbliżona i z podobnymi możliwościami rozwoju sytuacji. Wtedy oczekiwaniem społecznym było lepsze zarządzanie krajem, co miało zapewnić wyższy poziom dostępu do dóbr materialnych, ale też oczekiwano większych swobód obywatelskich.
Czy obecne władze są w stanie zapewnić lepszą organizację?
Jak napisałem – obecny system dochodzi do granic swych możliwości. Dalsza ewolucja musiałaby iść w kierunku odbudowy Rzeczypospolitej, albo też do ponownego stanu chaosu.
Czy powtórzymy poprzednie błędy?
 

 

KOMENTARZE

 • Autor
  całkiem dobry tekst napisaliście Szanowny Panie Wojtasie.

  Ja czytając, myślałem sobie, że nie po to zaborcy, Niemcy, Sowieci, a po wojnie żydo-bolszewickie wsparte rodzimym łajdactwem UB pracowicie i systematycznie mordowały każdego, kto choć trochę aspirował - nawet nieświadomie - do miana elity - by teraz tę władzę oddawać. Nikt nie ma takiego zamiaru ani dziś, ani w 89tym, ani gdy wywracano Gierka.

  Dlatego POLIN w takim pośpiechu jest dopychane kolanem teraz - przecież wystarczy, by Trump stracił władzę i Izrael choćby w części utracił poparcie USA - i sprawa znów może się wymknąć.
  To raczej dziesięciolecia Polski Ludowej dyskretnie ale nieustannie walczącej z tą piątą kolumną spowodowały nasilenie ataku, rozbicie dorobku, zatomizowanie społeczeństwa.

  W tej chwili wystarczy wyłączyć internet i komórki - i nie ma nas jako grupa, a już całkiem zapomnieć o jakimś oporze. Działa już Pegasus, robione są jakieś sztuczki z częstotliwościami, trwa konsolidacja służb...

  ale piątkę postawię
 • Na 90 % Polska to już Polin !
  Od rządów Morawieckiego Polska staje się żydo-rasistowskim Polin !

  Słowianie ! najgorsze jest to że nie ma alternatywy !!! NIE MA !!! no bo niejaki Bosak wywali zaraz Aborcje i poleci w niebyt !!!

  Reszta Kandydatów na prezydenta to słupy żydowskiej mafii światowej !

  POLACY ! NIE MAMY ALTERNATYWY !!!! i to jest tragizm dzisiejszej Polski !

  Ireneusz Tadeusz Słowianin Lach.
 • *5
  "Najbardziej denerwujące w różnorakich dyskusjach jest wyrażane przez zdecydowanych antysemitów przekonanie, że żyjemy w Rzeczypospolitej.


  Tymczasem nawet fragmentarycznie analizując sytuację i to bez zbytniego podpierania się statystykami widać, że żyjemy w POLIN."
  Nie, nie. Tekst jest dobry. Wszystko dobrze, oprócz pierwszego zdania. Żyjemy w Polsce! A to, że jest "lobby", "grupa", "wszarze"- którzy chcą przejąć państwo, to jest zupełnie inna rzecz. Pan do tego "zjawiska" podchodzi filozoficznie, Pan myśli, że to jest jakiś "przewrót" kulturowy"... "cywilizacyjny". Nie. Nic bardziej mylnego, to jest WROGIE PRZEJĘCIE PAŃSTWA I TO WYMAGA OBRONY KONIECZNEJ. Żyjemy w Polsce!- bo jeśli na parę nanomilimetrów zaczniemy myśleć- MYŚLEĆ!- inaczej- to nas zajadą jak Ukrainę po 2014stym!
  Pozdrawiam serdecznie :)
 • @JimA 18:59:14
  @ JIMA...I ty tu sie...przyczolgales....po semicku... : ) ...piszac
  OBLUDNY komentarz?????
  To tak ZYDKU-JIMA...jakbys przegladal sie w LUSTRZE
  &...plul na siebie samego... : )

  A mnie sie to ZDANIE z Krzysia wypracowania ...PODOBA
  "Najbardziej denerwujące w różnorakich dyskusjach jest wyrażane przez zdecydowanych antysemitów przekonanie, że żyjemy w Rzeczypospolitej... ''

  Trudno zaprzeczyc...ze Polska PRL zmienila 30 pare lat temu NAZWE...na Rzeczypospolita...nr 3
  no bo jakwytlumaczyc... powolanie IPN=Instytut Pamieci politycznej... & WALKE dez-ubekizacyjna/na teczki IPN z...WLASNYMI RODAKAMI- POLAKAMI & PATRIOTAMI PL/PRL...I zmiane nazwy PRL na RP ???

  Zyja w Rzeczypospolitej...ale spiskuja te parchy antysemickie/pomiotla diabelskie...NON-stop...
  bo Teraz to juz chyba wiedza...ze Izrael dlugo tam na Bliskim Wschodzie nie przezyje....
  wiec parchy CHCA przeobrazic Rzeczypospolita nr 3...w RELIGIJNA OSADE parchow zydowskich-POLIN!

  POLIN...znaczy tyle... co : TU odpoczniesz....

  I podobno CHASYDZI...a takze potem Pejsy&Kapelusze Jerozolimskie...
  wierza/uwierzyli...ze ichni Jahwe...wznaczyl im Polske...na miejsce odpoczynku....POLIN
  bez PRZESLADOWAN...

  A ja to sie pytam: skoro PARCHY zydowskie okupuja pozycje RZADOWE w III Rzeczypospolitej...jak zawsze --- Z TYLU!...popychajac gojow-polskich do DIABELSKIEJ ROBOTY -dzialania/sklocania/jatrzenia/judzenia etc.
  I skoro parchy ZYDOWSKIE ZADOMOWILY sie w POLSCE od dawna...
  to jak to jest mozliwe....ze
  CIAGLE przesladuja siebie samych te PARCHY zydowskie...i nawet od czasu zakonczenia wojny WW2 w Polen ?????

  Wystarczy wspomniec parchate PROWOKACJE antysemickie ZORGANIZOWANE przez ZYDOW-PARCHOW polskich w latach 60-tych...aby wygnac opornych innych zydow...do nowopowstalej osady-Izrael...na zasiedlanie..
  Bo DOBROWOLNIE NIKT/zaden PRZYZWOITY ZYD POLSKI NIE chcial tam jechac... (podobnie bylo na Wegrzech...u wegierskich zydow...
  sprowokowanych...do wyjazdu do...Izraela)

  Skoro parchy zydowskie w Rzeczypospolitej nr 3 tworzac II-gi garnitur Rzadowy...NIE proznuja...spiskuja/judza/jatrza NADAL...
  to znaczy -- ze NIE ODPOCZYWAJA... : )
  I ze NIE jest to JESZCZE POLSKA-POLIN...
  tylko POLSKA-RZECZYPOSPOLITA nr 3 z tfu! parchami zydowskimi -JUDASZAMI!

  xxx ewa : )
 • @ele 18:38:30
  "...POLACY ! NIE MAMY ALTERNATYWY !!!!..."
  Nie do końca się zgodzę, ale któż by śmiał wdrożyć takie rozwiązanie.

  Jeśli nie mamy z kogo wybrać prezydenta Polaka, to może w ogóle "skasować" tą instytucję? Jako stanowisko, albo "od sztuki". Wybór będzie należał do (młodych) wykonawców....
 • @panna ewcia 20:01:27
  Ewcia, Ty dziękuj Bogu, że ja mam dla Ciebie cierpliwość!
  "I skoro parchy ZYDOWSKIE ZADOMOWILY sie w POLSCE od dawna...
  to jak to jest mozliwe....ze
  CIAGLE przesladuja siebie samych te PARCHY zydowskie...i nawet od czasu zakonczenia wojny WW2 w Polen ?????"
  Primo po pierwsze, nie w "w Polen" tylko w Polsce.
  "Wystarczy wspomniec parchate PROWOKACJE antysemickie ZORGANIZOWANE przez ZYDOW-PARCHOW polskich w latach 60-tych...aby wygnac opornych innych zydow...do nowopowstalej osady-Izrael...na zasiedlanie.." Na początek zmieńmy "wspomnieć" na "wspomnąć"- spodoba Ci się. Dalej wydziergałaś:

  "parchate PROWOKACJE antysemickie ZORGANIZOWANE przez ZYDOW-PARCHOW polskich"- rozumiesz, że to jest wasza wewnętrzna sprawa?! My, Polacy, nie mamy z tym nic wspólnego. :) Ja wiem, że bardzo chcielibyście nas w coś wmieszać i zeszmacić. Nie-e. Wasze parchy, wasz problem. Sori, jak mówią parchy w NY.

  "I podobno CHASYDZI...a takze potem Pejsy&Kapelusze Jerozolimskie...
  wierza/uwierzyli...ze ichni Jahwe...wznaczyl im Polske...na miejsce odpoczynku....POLIN
  bez PRZESLADOWAN..."- Jahwe nie takie rzeczy obiecywał. No i co mu zrobisz?
  :)
 • @panna ewcia 20:01:27
  Ewa, wszystkie wasze parchate "grzechy" to jest wasz problem. Tylko tyle i aż tyle. Nie obarczaj mnie winą za swoją emigrację i to, że nie potrafisz poprawnie po polsku się wysławiać, nie mówiąc o myśleniu. Idź do jakiegoś veta i się poskarż. Da ci vicodin, ból minie. Leczyłbym cię, gdyby twoja choroba była uleczalna... Jest?
 • @JimA 20:40:01
  Lidka, Война окончена! Chcesz, to wracaj do Kielc...
 • @JimA 20:40:01 JimA 28.12.2019 20:52:22
  "parchate PROWOKACJE antysemickie ZORGANIZOWANE przez ZYDOW-PARCHOW polskich"- rozumiesz, że to jest wasza wewnętrzna sprawa?! My, Polacy, nie mamy z tym nic wspólnego. :) Ja wiem, że bardzo chcielibyście nas w coś wmieszać i zeszmacić. Nie-e. Wasze parchy, wasz problem.
  Sori, jak mówią parchy w NY.
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  Hi Jim... ty plemie zmijowate ....OBLUDNE...
  Skoro tak...to say Hi! for me to ...parchow z NY..
  & parchow ztdowskich wokol Prezydenta Trumpa w Bialym Domu...
  : )
  I podaj im TEN PIEKNY WIERSZ..
  ode mnie : ) w prezencie
  I od Rzeczypospolitej nr 2/Pl/PRL- Ojczyzny Julka Tuwima

  Ponizej PIEKNA POLSKA POEZJA- kwiaty polskie-
  dla parchow zydowskich...pozbierane przez Julka Tuwima :

  POEZJA...wiersz..w którym autor grzecznie, ale stanowczo uprasza liczne zastępy bliźnich, aby go w dupe TYLKO pocałowali : )
  Julian Tuwim

  Izraelitcy doktorkowie,
  Widnia, żydowskiej Mekki, france,
  Co w Bochni, Stryju i Krakowie
  Szerzycie kulturalną francę !
  Którzy chlipiecie z “Naje Fraje”
  Swą intelektualną zupę…
  Mądrale, oczytane faje…
  Całujcie mnie wszyscy w dupe!

  Item aryjskie rzeczoznawce,
  Wypierdy germańskiego ducha
  (Gdy swoją krew i waszą sprawdzę,
  Wierzcie mi- jedna będzie jucha)
  Karne pętaki i szturmowcy,
  Zuchy z Makabi czy z Owupe…
  I rekordziści, i sportowcy…
  Całujcie mnie wszyscy w dupe!

  Socjały nudne i ponure,
  Pedeki, neo-katoliki
  Podskakiwacze pod kulturę…
  Czciciele radia i fizyki,
  Uczone małpy, ścisłowiedy…
  Co oglądacie świat przez lupę
  I wszystko wiecie: co, jak, kiedy
  Całujcie mnie wszyscy w dupe!


  Item Syjontki palestyńskie,
  Haluce, co lejecie tkliwie
  Starozakonne łzy kretyńskie…
  Że “szumią jodły w Tel-Avivie”,
  I wszechsłowiańscy marzyciele…
  Zebrani w malowniczą trupę
  Z byle mistycznym kpem na czele,
  Całujcie mnie wszyscy w dupe!

  I ty fortuny skurwysynu,
  Gówniarzu uperfumowany,
  Co splendor oraz spleen Londynu
  Nosisz na gębie zakazanej…
  I ty, co mieszkasz dziś w pałacu,
  A srać chodziłeś pod chałupę…
  Ty, wypasiony na Ikacu…
  Całujcie mnie wszyscy w dupe!

  I wy, o których zapomniałem…
  Lub pominąłem was przez litość…
  Albo dlatego, że się nie bałem…
  Albo, że taka was obfitość…
  I ty, cenzorze, co za wiersz ten
  Zapewne skarzesz mnie na ciupę…
  I żem się stał świntuchów hersztem…
  Całujcie mnie wszyscy w dupę !…

  xxx ewa
 • @JimA 21:05:30
  ... do Lwowa, Odessy albo pod Lublin, do jakiejś Wólki Pod- cośtam, nie chcesz wrócić? Why? Tak będziesz szczekać zza płota? Za chwilę Nowy Rok- 2020, inna czakra rezonansu zakłóci trajektorię einomów! Pospiesz się z sadzeniem brokułów i rzepy. Hough. Salem Alejkum Ewa :)
 • Witam
  Szanowny Panie Krzysztofie

  Ten tekst jest na tyle inspirujący, że pozwoli Pan, że odniosę się do niego w postaci oddzielnego postu, który niestety mogę opublikować 30 grudnia. Z wieloma konstatacjami Pana się zgadzam, ale też mam wiele wątpliwości, czy faktycznie teraz jest trudniej Żydom funkcjonować. Może nie a może tak. Przedstawię swoje argumenty. Natomiast zgodzę się, że okres od 1970 do 1976 roku był okresem prosperity gospodarczej, zabrakło jedynie wolności w sferze ustrojowej. Gdyby było to połączenie to Polska byłaby w zupełnie innym miejscu. I faktycznie dziś mamy tą wolność ustrojową i namiastki odbudowywania gospodarczego naszej Ojczyzny. Czy dane nam będzie dokończyć budowę? Nie wiem.

  A co do Polin... Hm... to sprawa jest o wiele bardziej skomplikowana i wymaga dłuuuugiego tekstu, nie na poziomie bloga, ale raczej publikacji książkowej, które przecież już są, choćby dr Szcześniaka "Judeopolonia. Żydowskie państwo w państwie polskim" (polecam oba tomy, ale są trudno dostępne).

  Pozdrawiam serdecznie

  Pozdrawiam
 • @panna ewcia 21:17:57
  Julian Tuwim. " Gdybym wiedział, że dupę wycierać mną będą Ewcie i inny gniot, umarłbym wcześniej i nigdy nie składał strof!"
 • @panna ewcia 21:17:57
  Sam Tuwim był Żydem, ale faktycznie ogarniał rzeczywistość prawidłowo, był artystą.
  Pzdr
 • @panna ewcia 21:17:57
  https://www.youtube.com/watch?v=JXyQnAlzytE

  zajmij się czymś :)
 • Michels - żelazne prawo oligarchii
  "każdy system społeczny o hierarchicznym charakterze zostanie opanowany przez strukturę gromadnościową"

  ==========

  "Potrzebna jest dziś analiza realnej demokracji, a nie demokracji teoretycznej. Pionierem takiej analizy jest bez wątpienia Robert Michels, którego praca Socjologia partii politycznych we współczesnej demokracji ukazała się po raz pierwszy w 1911 roku (nieco poprawiona i rozszerzona włoska wersja wydana została w 1914 roku) i należy do absolutnej klasyki w dziedzinie socjologii i politologii.

  Biografia polityczno-intelektualna Michelsa była burzliwa, pełna meandrów i zwrotów ideowych. ...

  Przyjaźni się z Różą Luxemburżanką i Karolem Kautskim. Krytykuje „zburżuazyjnienie” SPD, co znowu przysparza mu kłopotów, tym razem we własnej partii. Znajomość z Georgesem Sorelem sprawia, że staje się zwolennikiem rewolucyjnego syndykalizmu i występuje ze zbyt umiarkowanej SPD. Polityczna działalność Michelsa powoduje, że na uniwersytecie w Marburgu odrzucona zostaje jego praca habilitacyjna. W 1907 roku przenosi się do Włoch i jako Privatdozent wykłada ekonomię na uniwersytecie w Turynie. W 1913 roku przyjmuje włoskie obywatelstwo. W 1914 roku otrzymuje profesurę w Bazylei, gdzie wykłada przez następne 15 lat. W październiku 1922 roku, zaraz po marszu Mussoliniego na Rzym, wstępuje do Partito Nazionale Fascista. W 1928 roku powołany zostaje przez Mussoliniego na wzorowy faszystowski uniwersytet w Perugii. ... Michels był wielką nadzieją niemieckiej socjologii. Przyjaźnił się z Maxem Weberem i Wenerem Sombartem.

  ...

  dziełem posiadającym nieprzemijającą wartość poznawczą pozostaje wspomniana już Socjologia partii politycznych, która stawia Michelsa w jednym szeregu z takimi „makiawelistami-obrońcami wolności” (termin Jamesa Burnhama) jak Vilfredo Pareto, Gaetano Mosca czy Georges Sorel.

  ...

  Zasadnicza teza książki Michelsa brzmi, że żadna organizacja – jeśli liczba jej członków przekroczy pewną wielkość – nie jest w stanie zapobiec tworzeniu się wewnątrz niej oligarchii, w której rękach spoczywa rzeczywista władza. Jest to tzw. żelazne prawo oligarchii, któremu podlega całe zorganizowane życie społeczne. Im bardziej masowa staje się partia czy inna organizacja, tym szybciej tworzy się oligarchia i tym większa jest jej władza. Ponieważ partie polityczne i związki zawodowe to organizacje nastawione na walkę, dlatego wymagają zhierarchizowanej struktury potrzebnej dla mobilizowania mas członkowskich i dowodzenia nimi. Z punktu widzenia struktury organizacji i techniki działania zawodowi liderzy są absolutnie konieczni. Pojawiają się spontanicznie, by z biegiem czasu uczynić ze swej działalności profesję, ustabilizować swoją pozycję, uczynić ją nienaruszalną i niezależną od woli mas członkowskich.

  Michels udowadnia, że to zawsze mała grupa liderów kontroluje masy, a nie na odwrót. Pojawienie się zawodowych liderów sprawujących niepodzielną władzę nad organizacją jest nieuniknione nie tylko ze względów technicznych, ale również z tego powodu, że posiadanie liderów stanowi psychologiczną potrzebę mas. ...

  http://www.tomaszgabis.pl/2009/04/27/robert-michels-albo-zelazne-prawo-oligarchii/
 • @krzysztofjaw 21:31:29 @ JimA 28.12.2019 21:24:32
  @krzysztofjaw 21:31:29 @ JimA 28.12.2019 21:24:32
  @panna ewcia 21:17:57
  Sam Tuwim był Żydem, ale faktycznie ogarniał rzeczywistość prawidłowo, był artystą.
  Pzdr

  krzysztofjaw 28.12.2019 21:31:29
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  @ Jim... widzisz Jim- glupku zydowski...
  co KRZYS napisal ????
  ZNA sie MADRY POLAK- Krzys na POEZJI & ZYDACH POLSKICH...
  JA to UWIELBIAM...LESMIANA.... taki erotyczny jest : )
  I PIEKNY!
  Sama troche pisalam kiedys...poezje... : )


  Dla Krzysiow MUZA : z youtuba-
  REMEDIUM... : )

  https://www.youtube.com/watch?v=at_EZvQXVAE
  Czerwone Gitary - Epitafium dla Krzyśka

  Caluski dla KRZYSIOW 2-DWOCH!

  Buziaki z UK!

  xxx
 • @Pedant 21:38:31
  "Zasadnicza teza książki Michelsa brzmi, że żadna organizacja – jeśli liczba jej członków przekroczy pewną wielkość – nie jest w stanie zapobiec tworzeniu się wewnątrz niej oligarchii, w której rękach spoczywa rzeczywista władza. Jest to tzw. żelazne prawo oligarchii, któremu podlega całe zorganizowane życie społeczne. Im bardziej masowa staje się partia czy inna organizacja, tym szybciej tworzy się oligarchia i tym większa jest jej władza." Ale po co to tak komplikować, Kowalski?! Żadne teorie nam nie pomogą. Stawiam na "zdrowy rozsądek"= Szeregowy i "inwencję twórczą"= Rico! :) Teoria " Pingwiny z Madagaskaru" podniesiona do potęgi idyllicznej pomnożona przez fi, dodana do platformy Planca i podzielona przez dzieła Platona , Arystotelesa, Daglasa, Homera i Ani, da na pewno rozwiązanie.... "jak radzić sobie z Rosją i szwabami"... Nie znajdziemy odpowiedzi na pytanie: jak sobie radzić z eskimosami... bo nikt "rozumny" takich pytań nie zadaje....
  Władza- to mafia działająca na danym terenie. Poprawcie mnie Kowalski jeśli jestem w błędzie. :)))
 • @panna ewcia 21:43:41
  Julian Tuwim. " Gdybym wiedział, że dupę wycierać mną będą Ewcie i inny gniot, umarłbym wcześniej i nigdy nie składał strof!"
 • @
  Generalnie tekst został odczytany prawidłowo.
  Podkreślę - żyjemy w Polin. Świadczą o tym instytucje życia publicznego na to nastawione.

  Zmiana systemu (bo powrót do Rzeczypospolitej byłby zmianą systemową), wymaga i przekształcenia tych instytucji, i przebudowy świadomości. To trudny proces.

  Wskazuję, że może być naturalny jeśli proces zmian będzie przebiegał bez interwencji zewnętrznej. Do tego aby zaistniał - nie potrzeba eliminacji Żydów, a jedynie wykorzystywanie ich zdolności ale bez osadzania ich na prominentnych stanowiskach; te powinny być obsadzane drogą konkursu, gdzie wybierani byliby najlepsi - także może to dotyczyć Żydów. Jednak droga dziedziczenia stanowisk i wartości materialnych musi być zamknięta, a przynajmniej mocno ograniczona.

  Czyli - przejść z systemu hierarchicznego na egalitarny.

  I to by było na tyle.
 • @panna ewcia 21:43:41
  A teraz, dziecinko, do rzeczy. Albo napiszesz swój własny wiersz, na bylejaki! temat, w ciągu 24h, na 244 słów, albo wypad z klubu. :) i nie zwalaj na żydów, ani na Polaków, że czegośtam-cośtam- gdzieśtam. Pisz panna! Haiku przyjmiemy- po namyśle, jeśli w ogóle...
 • @Krzysztof J. Wojtas 22:13:03
  Nikt nie powiedział, że to będzie łatwe! A jak daleko do zwycięstwa...! :)
 • @JimA 21:57:20
  "Ale po co to tak komplikować, Kowalski?! Żadne teorie nam nie pomogą."

  Bez skomplikowanych teorii, nie miał by Pan komputera. Nawet zwykłego liczydła.
 • @Krzysztof J. Wojtas 22:13:03
  "Jednak droga dziedziczenia stanowisk i wartości materialnych musi być zamknięta, a przynajmniej mocno ograniczona."

  Nie da się tego zrobić, bo ci którzy osiagną możliwość ustanowienia takich reguł, sami staną się oligarchią. To Tolkien miał na myśli pisząc o Pierścieniu Władzy.

  Simone Weil sugeruje, że drogą do zmniejszenia ucisku i wyzysku, jest samo-ograniczenie i wycofanie się z walki o władzę.
 • @Pedant 22:21:11
  Dobry wieczór :) Pingwiny z Madagaskaru, taka kreskówka... :)
 • @Pedant 22:25:50
  "Simone Weil sugeruje, że drogą do zmniejszenia ucisku i wyzysku, jest samo-ograniczenie i wycofanie się z walki o władzę."- nic dziwnego. Jako " samicze bydlę", bo tym są kobiety w judaiźmie i i slamie, "proponuje" "wycofanie się z walki". o której wie! " że nie wygra". Proste. Czy będziemy coś jeszcze roztrząsać? ;)
 • @Pedant 22:25:50
  Ile Pan musi się jeszcze uczyć, aby zrozumieć moje idee...
 • @JimA 22:31:25
  No to niech Pan walczy sobie o władzę.
 • @Krzysztof J. Wojtas 22:39:10
  "Ile Pan musi się jeszcze uczyć, aby zrozumieć moje idee..."

  Bez komentarza.
 • @JimA 21:18:18
  @JimA 21:05:30

  ... do Lwowa, Odessy albo pod Lublin, do jakiejś Wólki Pod- cośtam, nie chcesz wrócić? Why? Tak będziesz szczekać zza płota? Za chwilę Nowy Rok- 2020, inna czakra rezonansu zakłóci trajektorię einomów! Pospiesz się z sadzeniem brokułów i rzepy. Hough. Salem Alejkum Ewa :)

  JimA 28.12.2019 21:18:18
  xxxxxxxxxxxxx@
  @ Jim... : )
  Alejkum Salem zydku!

  JA swoja PRACE Charytatywna ...wykonalam juz PIEKNIE &
  z SUKCESEM...juz dawno... : )
  ponad tydzien temu !
  Bo jestem UTALENTOWANA! : )
  a ty...glupi zydku...
  szlajales sie gdzies...daleko...daleko...

  Shalom !
  xxx ewa : )
 • @Pedant 22:42:07
  :) Nic Pan nie rozumie. Nie chodzi o władzę! Chodzi o byt! Chodzi o prawo do oddychania, picia wody i uprawiania ziemi! O bycie! Jeśli Pan przyjmei/przyjmie/ "zasady wiary" "kobiety judaizmu " lub " kobiety islamu" jako mężczyzna, zawsze będzie się Pan poddawał. Pan tego nie ogarnął? Nie! nie chodzi o władzę ani o zemstę, ani o konopie! Padowanie mój:) nie rozumiesz nic. :)
  Ok. "Najsamprzód" zgłęb rolę kobiety w tych "półkulturach". Te "kobiety" teraz "mają głos". Co mówią?- ... :) Chce Pan mówić ich głosem? Jeśli świadomie... to proszę bardzo. No ja nie wiem, ja bym to przemyślał a nie ulegał sugestiom. Kobiety i życie ludzkie w Islamie i w Judaizmie, nie ma znaczenia. :) Spójrz, przyjrzyj się ograniczeniom a poznasz prawo-dawcę.
  Uda się, wierzę w Pana.
 • @panna ewcia 23:02:30
  Czekam na poezję... niunia :)
 • @JimA 23:03:24
  Jeśli Pan przyjmei/przyjmie/ "zasady wiary" "kobiety judaizmu " lub " kobiety islamu" jako mężczyzna, zawsze będzie się Pan poddawał. "

  Dobrze. zamiast być grzecznym i "poddawać" się, powiem co myślę o waszym stosunku do "kobiet judaizmu " lub " kobiet islamu", wprost i po męsku. Bredzi Pan niemiłosiernie! Lepiej?
 • @Pedant 23:08:17
  :) Nie. Nie lepiej. Odpowiedź: bredzi pan- wywalam do kosza. Dotknąłem Pana :). Judaizm i Islam ma problem. :) Jak Pan chce może Pan ugryźć, albo kopnąć... lubię aktywne zwierzęta. ;)
 • @Pedant 23:08:17
  Najbardziej śmieszy to :"wprost i po męsku." Przepraszam.
 • @Krzysztof J. Wojtas 22:13:03
  Jak Pan wyobraża sobie zmuszenie żydów do przystąpienia do konkursów na jakiekolwiek stanowiska ? Nie widzi Pan stanu sądownictwa i praw w tym środowisku obowiązujących ? Nie pamięta Pan co żydostwo, jak się dorwało do władzy zrobiło z polską gospodarką ? A polska służba zdrowia ? To co żydostwo z nią zrobiło to zamach na społeczeństwo. Raka należy wyciąć a resztki po nim spalić. Hitler nie bez powodu wprowadził ustawy norymberskie. To co Pan proponuje jest NIEREALNE !
 • @Pedant 23:08:17
  Simona też była męska...:) dlatego jest ikoną. /.../
 • @JimA 23:06:21
  @panna ewcia 23:02:30

  Czekam na poezję... niunia :)

  JimA 28.12.2019 23:06:21
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
  PIEKNA POEZJA...POLAKA Emila Zegadłowicza..z II Rzeczypospolitej
  PIEKNY EROTYK : )
  Szał
  Emil Zegadłowicz

  Gdy mi nagle zarzucasz nogi na ramiona
  wrzącej w żyłach rozkoszy warem rozogniona .....

  gdy ręce moje, węże oszalałe żądzą,
  po udach Twych i brzuchu ślepe, gniewne błądzą ....

  gdy Twe trzewia nasienia opryskuje wrzątek....

  gdy krzyczę żeś Ty wieczność, koniec i początek ....

  gdy wołam: daj mi OCZY! daj mi Twoje OCZY!

  — ziemia zrywa praw łańcuch i w bezkres się toczy....

  z świstem, z łopotem, z hukiem!
  ziemia—klacz chutliwa....
  pędzi! tętni! — a nad nią skier pienistych grzywa!

  Do grzbietu jej przywarci, przemienieni w jedno...
  lecimy w zawierusze gwiazd w groźne bezedno : )

  xxx uwielbiam PIEKNA POEZJE...lubie Broniewskiego...Bolka Lesmiana...Pawlikowska-Jasnorzewska etcetc...
  Sama kiedys tez troche pisalam...ale...moja poezja to raczej byla podobna do rodzaju dramatycznej poezji H.Poswiatowskiej...
  poezji przesiaknietej fatalizmem...poezji slowa...poszukujacej milosci... : / wiec...nawet nie warto nic cytowac !
  BO sa/byli LEPSI w magicznym pisaniu PIEKNEJ POEZJI... slowa !
  : )
 • @JimA 23:13:03
  "Nie lepiej. Odpowiedź: bredzi pan- wywalam do kosza. Dotknąłem Pana :)."

  Wcale mnie Pan nie dotknął, tylko mi Pana żal. Ale na tym kończę bo jest to nudne.
 • @Pedant 23:08:17
  Był taki chirurg, nie będę się popisywał, że wiem, ...ale był taki chirurg, który badał odruchy żaby /elektryczność/. Na pewno Pan wie o kim mówię. Judaizm to taka żaba. Niestety, żadnych tajemnic, a szkoda ;) i na prawdę, ani muzyka, ani malarstwo/ bo niby jakie?- talmud zabrania/ a literatura tak denna, że nikt nie krytykuje bo się wstydzi przyznać, że czytał. Ja nie wiem czego Pan broni? Warto? Chyba, że płacą.. :) A co jeśli przestaną?... :)
 • @Drab61 23:17:24
  "Raka należy wyciąć a resztki po nim spalić. Hitler nie bez powodu wprowadził ustawy norymberskie. "

  A potem tylu się obraża na Putina, że nazywa antysemitów swołoczą, świniami i sympatykami Hitlera.
 • @Pedant 23:35:34
  Nuda? :)
  :))))))
 • @panna ewcia 23:31:16
  Nie Ewcia. Napisz swój "wiersz" /wers/- swoj! nie wklejaj mi Zegadłowiczów. Chcę dostać 18 wersów od Ewy, na nowy rok- dasz radę, dziewczyno! Wierzę w Ciebie.
  Pa.
 • @Pedant 23:37:20
  Antysemityzm świadczy o zdolności do obserwacji otoczenia i wyciągania właściwych wniosków. Nie wiem z jakiego powodu jest traktowany jako powód do stygmatyzacji.
 • Troche poza tematem ale nie do konca
  Autor pisal o pozbyciu sie emerytow wiec wklejam do przemyślenia.

  CZY ONI CHCA NAS POZABIJAĆ GRZYBAMI
  CHEMTRAILS=GRZYBY=RAK = DEPOPULACJA [znak zapytania ]

  Chciałbym zwrócic uwage na problem ktory zauwazyłem i zwerbalizowalem na feceboku z poltora roku temu bodajze tez pisalem o tym na neonie .Otóż jak wiemy opryski chemiczne chemtrails tworza nieprzepuszczalna mgielke ktora w sposob oczywisty pochlania wiele zakresow promieniowania slonecznego.Jedna z bardzo istotnych wlasciwosci promieniowania slonecznego to wlasciwosci styrylizujace planete ,Wiekszość patogenow na skutek dzialania światla słonecznego ginie po paru godzinach. W warunkach tej sztucznej zawiesiny ten efekt czyszczący slońca moze być powaznie ograniczony. a rozwoj patogenow stanie sie bardziej dynamiczny .Od kilku lat obserwoje kolonie grzybow na wielu gatunkach drzew nawet tych bardzo odpornych na grzyby jak orzechy czego nigdy przedtem nie obserwowalem.Zalozylem ze przyczyna może leżeć w tym ze opryski chemtraisu ograniczajac dostep promieniowania moga powodować rozwoj wielu koloni grzybow a jest to rodzina odznaczajaca sie niezwykla ekspansja.jesli jeszcze połaczymy to wszystko z pracami dr Simoncini z Wlochi jego dokryciu ze przyczyna pandemi raka jest Candida to mamy niezly ciag logiczny jaki nalezy poddać analizie oraz odpowiedziec sobie na pytanie czy nie jest to celowe dzialanie by zwiekszyc zachorowalnosc na raka i inne problemy zdrowotne zwiazane z inwazja grzybicza. Akurat dzis znalazłem na feceboku artykol na ten temat ktory jest mozna żęc dramatyczny .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. Candida auris - Tajemnicza infekcja, obejmująca kulę ...
  https://pubmedinfo.org › 2019/06/09 › candida-auris-tajemnicza-infekcja
  9 cze 2019 - Candida auris – Tajemnicza infekcja, obejmująca kulę ziemską w klimacie tajemnicy – Matt Richtel i Andrew Jacobs. 6 kwiecień 2019.
 • @jan
  Oczywiście fecebok jak zwykle zablokowal mi komputer i przesyl w momencie pisania tego tekstu na feceboku.Pomimo to sprobuje go tam zamiescic
 • @Pedant 23:35:34
  "Wcale mnie Pan nie dotknął, tylko mi Pana żal" no jasne, i dalej: " Ale na tym kończę bo jest to nudne."- oczywiste. Dotknąłem Pana, tylko Pan nie potrafi ani ugryźć, ani kopnąć, odchodzi Pan, tłamsząc w sobie agresję, tłumaczy Pan, że to "żal", i na koniec, kwituje machnięciem ogona, że "nuda". :) Bosze, ile ja takich koniuf widziałem... :)))) Pegasuf, erudytuf, aaale, jakie znudzone były :))) Wie Pan, mam osiołka, ma na imię Pointa, straszny żarłok.
 • @jan 23:48:46
  Witaj:) Czytam Cię. Pozdrawiam.
 • @Drab61 23:17:24
  Bardziej realne niż Pan myśli.
  A Żydów nikt nie powinien zmuszać do niczego - po co?
  To ze pełnią role elity nic nie znaczy jeśli nie są faktyczną elitą. Wrócą do swojej przyrodzonej roli.
 • "Rzeczpospolita czy Polin. Porównania"
  -------------
  To jak w cytacie - to tak jakby postawić takie oto pytanie:
  USA czy USrahell?
  Tymczasem przecież wiadomo, że nie żadne tam USA tylko USrahell. USrahell z siarki i smoły!
  Czarci pomiot wykończył na tej Ziemi niemal każda wielka cywilizację - teraz wykańcza naszą. Jednak nigdy ów pomiot nie wybił się ponad te cywilizacje - aby stanowić jakiś ogromny kontrast w rozwoju w stosunku do każdej następnej cywilizacji, która wykańczał - na przestrzeni tysięcy lat a może i dłużej. Dlatego owe cywilizacje wykańczane są zawsze od jednej sztampy. Sztampa ta - to:
  wszechobecne kłamstwo, kuszenie, podjudzanie, skłócanie na wszystkich poziomach, totalna, obligatoryjna i niejako z urzędu - demoralizacja, uruchamianie/uaktywnianie najniższych instynktów, które do tej pory tłumiła dana cywilizacja, wtłaczanie ludzi w rzeczywistość podstawioną etc. - gdzie najważniejszym punktem tej sztampy jest przejęcie zarządzania forsą czy handlem w ogóle. Końcowa faza tej sztampy - to mieszanie etniczne na dużą skalę ludności na terenie danej cywilizacji.
  Problem jest poważniejszy i globalny - niż tylko RP czy Polin. To ludzie stworzeni przez Boga maja sobie podporządkowywać Ziemię wraz dziećmi Złego na niej rezydującymi - a nie odwrotnie. Inaczej ten eksperyment z człowiekiem na Ziemi nie miałby żadnego sensu. Żadnego!
  Na koniec - Bóg nie wymaga od ludzi rzeczy dla nich niemożliwych.
 • @demonkracja 09:04:37
  Aleś Pan zjudaizowany!!!
  Twierdzenie, że ludzie mają sobie podporządkowywać Ziemię - to właśnie przejaw tego zjudaizowania.
  Tacy ludzie potencjalnie są poddanymi systemu. Nie da się z nimi nic przedsięwziąć - potrafią tylko "kręcić się biegając za własnym ogonem", czyli narzekać na Żydów. Ale na prostą nie wyjdą.

  Człeku nawróć się.
 • @Krzysztof J. Wojtas 10:01:18
  -------------
  "Aleś Pan zjudaizowany!!!
  Twierdzenie, że ludzie mają sobie podporządkowywać Ziemię - to właśnie przejaw tego zjudaizowania."
  -------------
  Podporządkować Ziemię - to znaczy podporządkować sobie dzieci Złego. W tej chwili jest odwrotnie ze wszystkimi tego konsekwencjami.
  Pan tego nie raczy wiedzieć? Przecież po To Jezus Chrystus dostał od Boga Ojca delegację na Ziemię aby ludziom to uświadomić.
 • @demonkracja 12:57:01
  Jezus mówił, że Jego królestwo nie jest z tego świata; jak więc mógł mieć zadanie podporządkowania "dzieci Złego"?
 • @Krzysztof J. Wojtas 13:25:22
  --------------
  "Jezus mówił, że Jego królestwo nie jest z tego świata; jak więc mógł mieć zadanie podporządkowania "dzieci Złego"?"
  --------------
  Podporządkować - czyli doprowadzić do tego aby czarci pomiot nie miał żadnego wpływu na ludzi. Jak to zrobić?
  Ano nauczyć się rozpoznawać ich po owocach - kto zacz - a wtedy będzie łatwiej uodpornić się na arsenał - jakim dysponuje czarci pomiot.
  Tym arsenałem od zawsze jest kuszenie, podjudzanie, skłócanie, wszechobecne kłamstwo,demoralizacja totalna od kołyski, promowanie patologii, etc.
  Wniosek?
  Należy zacząć od siebie - każdy indywidualnie powinien wiedzieć jak się zachować, jak postępować - bo to naszymi rękami czarci pomiot przerabia nas na szatańskie odchody i przede wszystkim chronić nasze dzieci - i własnie to przekazywał ludziom kiedyś Jezus Chrystus.
 • @demonkracja 13:51:26
  Trochę lepiej, ale pozostaje moje : "nawróć się".
  Nawet jeśli ma to być rozumiane jako skierowane do wszystkich, aby zmienili styl myślenia.
 • @jan 23:48:46
  @jan 23:48:46

  CZY ONI CHCA NAS POZABIJAĆ GRZYBAMI
  CHEMTRAILS=GRZYBY=RAK = DEPOPULACJA [znak zapytania ]
  Chciałbym zwrócic uwage na problem ktory zauwazyłem i zwerbalizowalem na feceboku z poltora roku temu bodajze tez pisalem o tym na neonie .Otóż jak wiemy opryski chemiczne chemtrails tworza nieprzepuszczalna mgielke ktora w sposob oczywisty pochlania wiele zakresow promieniowania slonecznego.Jedna z bardzo istotnych wlasciwosci promieniowania slonecznego to wlasciwosci styrylizujace planete ,Wiekszość patogenow na skutek dzialania światla słonecznego ginie po paru godzinach. W warunkach tej sztucznej zawiesiny ten efekt czyszczący slońca moze być powaznie ograniczony. a rozwoj patogenow stanie sie bardziej dynamiczny .Od kilku lat obserwoje kolonie grzybow na wielu gatunkach drzew nawet tych bardzo odpornych na grzyby jak orzechy czego nigdy przedtem nie obserwowalem.Zalozylem ze przyczyna może leżeć w tym ze opryski chemtraisu ograniczajac dostep promieniowania moga powodować rozwoj wielu koloni grzybow a jest to rodzina odznaczajaca sie niezwykla ekspansja.jesli jeszcze połaczymy to wszystko z pracami dr Simoncini z Wlochi jego dokryciu ze przyczyna pandemi raka jest Candida to mamy niezly ciag logiczny jaki nalezy poddać analizie oraz odpowiedziec sobie na pytanie czy nie jest to celowe dzialanie by zwiekszyc zachorowalnosc na raka i inne problemy zdrowotne zwiazane z inwazja grzybicza..
  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

  @jan 23:48:46

  jan ! WYNOCHA stad z Neon 24 z tymi DEZINFO wklejkami !
  Jesli fejsbuk ci to GOOWNO-DEZINFO ktore wklejasz wszedzie ..
  ZABLOKOWAL! to znaczy ze fejsbuk ma racje
  I ze NIE BEDZIE kolportowal GOOWNA-DEZINFO !

  Najgorsza MAFIA to MAFIA DEZINFORMACJI!

  Wynocha do USA! tam sobie na portale amerykanskie wklejaj
  to GOOWNO ..bo ci bedzie blisko do Jima!
  Jesli chcesz sie z Jimem czytac...to wklejaj wierszyki POLSKIE..
  a NIE GOOWNO DEZIFO!- TY OSLE dardanelski
  I glupku zamulony goownem !
  xxxxxxxxxxx

  Wszyscy wiedza..ze RAK...& pochodne tej groznej choroby niszczacej CIALO FIZYCZNE czlowieka/system immunologiczny...od srodka-
  maja swoja PRA-przyczyne w.... PRZERWANYCH/zniszczonych powlokach OKOLOZIEMSKICH (pisalam o tym tu wczesniej)..
  z tego tez powodu.... Ziemia przenika sie w wielu miejscach z NOEBEM/Swiatem Ducha...
  calujac sie tam razem....
  I sprawiajac ze... T(CZAS) tam NIE istnieje...T topnieje... topnieje ...bo byl ulepiony TYLKO z materii ZEGARA ziemskiego-z gliny czekoladowej-ziemskiej..
  W SWIECIE DUCHA T- NIE istnieje !

  Przyczyna przerwania/zniszczenia powlok OKOLOZIEMSKICH atmosfery etc.
  to m.in. pierwsze proby ATOMOWE..nad USA..potem Hiroszima/Nagasaki-Japonia etcetc.
  No a potem ...oczywiscie - ROZWOJ Hi-tech IT..i gadzetow do IT szybkiego betowania-obstawiania ££$$%% w zamknietych T miejscach etcetcetc.

  I zadne SLONCE ani CO2 NIE ponosi winy za to...ani za zmiane na GORSZY... KLIMATU ZIEMII (ani za chorobe RAK...ani za mgle londynska...ani za UDAR DOOPY DEZINFORMATOROW klimatycznych z Paryza !)

  xxx ewa
  PS. Duzo ludzi choruje na raka na swiecie...a bedzie chorowalo i umieralo jeszcze wiecej...bo RAK...to choroba tzw. DZIUR ozonowych w Powloce Okoloziemskiej...ktore sa szkodliwe dla ZDROWIA CIALA FIZYCZNEGO(materii) czlowieka...
  I na to nie ma lekarstwa... bo tych DZIUR ozonowych bedzie wiecej..wiecej...jako ze te kilka nastepnych pokolen...to
  rozwoj TECHNOLOGII-sztucznej inteligencji KOSZTEM
  ZDROWIA czlowieka -ZDROWEGO ZYCIA czlowieka na Ziemii i rozwoju wlasnego umyslu czlowieka w sposob naturalny(duchowy)

  xxx
 • @panna ewcia 14:09:06
  :) Fidzisz Andżela, wszystko byłoby ok z Muzeum Ulmów w Markowej, gdyby nie to, że rodzina Szpytmów kręciła kiszki i kiełbasy "w London" jeszcze przed osiemdziesiątym. A zbliżają się ważne "rocznice" i Ważne "wydarzenia". :)
 • @demonkracja 13:51:26
  Ano nauczyć się rozpoznawać ich po owocach .

  Przed owocami należy rozpoznawać.

  Po owocach, to tak jak po rozlanym mleku.

OSTATNIE POSTY

więcej

ARCHIWUM POSTÓW

PnWtŚrCzPtSoNd
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930